Vietnes izvēlne
Ieejas forma
Lietotāja vārds:
Parole:
Kategorijas
Ziņas [340]
Copes kalendārs
Vietnes draugi
Statistika
Online kopā: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0
Sākums » Ziņas » Ziņas

Plānotie grozījumi zvejniecības likumā
[ ] 28.12.2011, 08:11

Plānotie grozījumi zvejniecības likumā


Savus ieteikumus/iebildumus Jūs variet izteikt projekta izstrādātājam:

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniekam

Jānim Lagūnam

pa tālruni 67334527 vai e-pastu Janis.Laguns[at]zm.gov.lv

vai izsakoties publiski mūsu mājas lapā

Likumprojekts „Grozījumi Zvejniecības likumā”

Izdarīt Zvejniecības likumā šādus grozījumus:

1.Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„ (3) Zivis, kas izaudzētas un iegūtas specializētās zivkopības un mākslīgās pavairošanas rezultātā, tai skaitā zivju audzēšanas ūdenstilpēs, pieder attiecīgajām juridiskajām vai fiziskajām personām.”

2.Izteikt 6.panta septīto daļu šādā redakcijā:
„(7) Amatierzvejas — makšķerēšanas un zemūdens medības — tiesības tiek izmantotas saskaņā ar šā likuma 10.pantu.”

3. Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Zvejas tiesības ūdenstilpēs var iznomāt atsevišķi vai ietvert ūdenstilpes nomā, ja ūdenstilpes nomā ir paredzēta zveja. Ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumos, kas ir ūdenstilpes nomas līguma neatņemama sastāvdaļa, tiek atspoguļoti visi ar zveju un citu saimniecisko darbību, kā arī ar vides un zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu saistītie jautājumi. Iznomājot publiskās upes (upju posmus) un publiskos ezerus, jāparedz amatierzvejas iespēja.”

4.Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:
„10. pants. Amatierzveja — makšķerēšana un zemūdens medības

(1) Katram Latvijas Republikas iedzīvotājam ir tiesības nodarboties ar amatierzveju — makšķerēšanu un zemūdens medībām - visos Latvijas Republikas ūdeņos, ja tajos kāds no amatierzvejas veidiem nav aizliegts, izņemot ezerus, kuri ir privātā īpašumā vai atrodas viena zemes īpašnieka zemes gabala robežās un kuros zvejas tiesības nepieder valstij. Pie šādiem ūdeņiem ir jābūt attiecīgām norādēm.
(2) Ja amatierzvejā — makšķerēšanai vai zemūdens medībām — konkrētos ūdeņos vai to daļā vērtīgu zivju sugām pastāvīgi vai uz laiku tiek noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits vai tiek noteikta papildus zivju ieguves regulācija, zvejas tiesības tajos var izmantot saskaņā ar īpašām maksas atļaujām (licencēm), ievērojot konkrētās ūdenstilpes licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas un zemūdens medību - nolikumus, kuri izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par vispārējo kārtību, kāda piemērojama licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai Latvijas Republikas ūdeņos.
(3)Pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
4) Šā panta noteikumi neattiecas uz ūdeņiem, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai, tai skaitā zivju audzēšanas ūdenstilpēm.
(5) Ārvalstu fiziskās personas var makšķerēt un nodarboties ar zemūdens medībām Latvijas Republikas ūdeņos saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem un citām amatierzveju — makšķerēšanu un zemūdens medības — regulējošām normām.”

5.Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Latvijas Republikai iedalītais kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos vai trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā, tiek noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Kopējais pieļaujamais nozvejas apjoms (nozvejas kvota) Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos tiek sadalīts zvejai piekrastē un zvejai aiz piekrastes ūdeņiem. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos minēto piekrastes zvejas iespēju saglabāšanu zvejai piekrastē iedalāms šāds nozvejas apjoms no Latvijas Republikai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma:
1) brētliņu zvejai Baltijas jūrā ne mazāk par 0,04 procentiem;
2) brētliņu zvejai Rīgas jūras līcī ne mazāk par 0,6 procentiem;
3) lašu zvejai ne mazāk par 6 procentiem;
4) mencu zvejai Baltijas jūras austrumu daļā ne mazāk par 3 procentiem;
5) reņģu zvejai Baltijas jūrā ne mazāk par 4 procentiem;
6) reņģu zvejai Rīgas jūras līcī ne mazāk par 15 procentiem.”

6. Papildināt 11.panta (43) daļu aiz pirmā teikuma šādā redakcijā:
„Zemkopības ministrija, saskaņā ar institūtā veiktu piekrastes zvejas iespēju izmantošanas izvērtējumu, gadījumā, ja institūts sniedz atzinumu, ka piekrastei saskaņā ar šā panta 4.daļu iedalītais nozvejas apjoms līdz kārtējā gada beigām nevarēs tikt pilnībā apgūts, pieņem lēmumu par nozvejas apjomu pārdali konkrētajā zvejas gadā, lai nodrošinātu Latvijai noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma piekrastē neizmantotās daļas izmantošanu zvejā aiz piekrastes ūdeņiem.”

7.Izteikt 11.panta devīto daļu šādā redakcijā:
„(9) Šā panta noteikumi neattiecas uz ūdeņiem, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai, tai skaitā zivju audzēšanas ūdenstilpēm.”

8.Izteikt 14.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju, ir pienākums sniegt ziņas par nozveju tādā kārtībā un tādos termiņos, kādi noteikti zvejas tiesību nomas līgumā un rūpnieciskās zvejas noteikumos. Tāpat juridiskām un fiziskām personām, kas ar trešās valsts valstspiederīgajiem veic darbības, kuru rezultātā zvejas veikšanas nolūkā ir paredzēts mainīt to īpašumā esoša kuģa karoga valsti, vai kas plāno iegūt jebkādas likumiskas, beneficiāras vai finansiālas intereses attiecībā uz to īpašumā esošu zvejas kuģi, kurš pēc karoga nomaiņas, peldēs ar trešās valsts karogu un, veiks darbības zvejniecībā, kā arī tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas veic ar zvejniecību saistītas darbības trešajā valstī, pēc šādu darbību uzsākšanas par tām ir pienākums informēt Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi un pēc pārvaldes pieprasījuma sniegt visu to rīcībā esošo informāciju, kas tiem ir pieejama par minētajām zvejas darbībām trešās valsts ūdeņos.

9.Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Zemkopības ministrija nodrošina, lai šā panta otrajā daļā noteiktā un informācijas sistēmā apkopotā informācija, kā arī Valsts vides dienestā, Lauku atbalsta dienestā, pašvaldībās un institūtā apkopotā informācija par zivju resursu izmantošanu, tai skaitā par licencēto amatierzveju — makšķerēšanu un zemūdens medībām — , iznomātajām un izmantotajām rūpnieciskās zvejas tiesībām un publisko ūdenstilpju nomu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību būtu publiski pieejama Zemkopības ministrijas vai tās pilnvarotas institūcijas mājaslapā internetā.”

10.Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:
„(2) Abi amatierzvejas veidi – makšķerēšana un zemūdens medības, tai skaitā vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku ieguve rekreācijas vai sporta nolūkā – tiek regulēti ar šādiem noteikumiem: makšķerēšanas noteikumi un noteikumi par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību, kurus izdod Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 13.pantu.”

11. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„(3) Rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, stagaru, ezera salaku un vīķu specializētu zveju un zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, ir aizliegta šādos publiskajos ezeros: Alūksnes ezerā — Alūksnes novada Alūksnes pilsētā un Jaunalūksnes pagastā; Āraišu ezerā — Amatas novada Drabešu pagastā; Balvu ezerā — Balvu novada Kubuļu pagastā; Cirmas ezerā — Ludzas novada Cirmas pagastā; Dagdas ezerā — Dagdas novada Asūnes pagastā; Dūņezerā — Ādažu novadā; Dzirnezerā — Carnikavas novadā; Kaunatas ezerā — Rēzeknes novada Kaunatas pagastā; Lielajā Baltezerā — Ādažu un Garkalnes novadā; Lielajā Nabas ezerā — Kuldīgas novada Padures pagastā; Lielauces ezerā — Auces novada Lielauces pagastā; Līlastes ezerā — Ādažu novadā; Limbažu Lielezerā — Limbažu novada Limbažu pilsētā un Limbažu pagastā; Mazajā Baltezerā — Ādažu novadā; Mazajā Ludzas ezerā — Ludzas novada Ludzas pilsētā; Mazajā Nabas ezerā — Kuldīgas novada Padures pagastā; Rēzeknes ezerā — Rēzeknes pilsētā; Salas ezerā — Madonas novada Madonas pilsētā; Slokas ezerā — Jūrmalas pilsētā; Viesītes ezerā — Viesītes novada Viesītes pagastā; Viļakas ezerā — Viļakas novada Viļakas pilsētā; Virtūkšņa (Vertūkšņas) ezerā — Rēzeknes novada Lūznavas pagastā; Zosnas ezerā — Rēzeknes novada Lūznavas pagastā. Rūpnieciskā zveja ar tīkliem aizliegta šādos publiskajos ezeros: Babītes ezerā — Babītes novada Babītes pagastā un Salas pagastā; Feimaņu ezerā — Rēzeknes novada Feimaņu pagastā un Riebiņu novada Rušonas pagastā; Juglas ezerā — Rīgas pilsētā; Ķīšezerā — Rīgas pilsētā; Lielajā Ludzas ezerā — Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā; Liepājas ezerā — Nīcas novada Nīcas pagastā un Otaņķu pagastā, Liepājas pilsētā un Grobiņas novada Grobiņas pagastā; Papes ezerā — Rucavas novada Rucavas pagastā.”

12. Izteikt 16.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Visās upēs un kanālos ir aizliegta rūpnieciskā zveja, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī zveju ar zivju murdiem Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs), Buļļupē un Ventā, kur to var veikt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.”

13. Svītrot 17.panta 3.daļu.

14.Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:
„(2) Zivju resursus pavairo specializētas zivju audzētavas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātām zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēm vai — ja zivju resursu pavairošanu nodrošina ūdenstilpju un zvejas tiesību nomnieki un privāto ūdeņu īpašnieki — saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu līgumu pamata. Zivju resursu pavairošanu Daugavā, tās baseina ūdenstilpēs un pēc valsts pasūtījuma arī citos ūdeņos nodrošina institūts.”

15.Izteikt 21.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„(3) Uz zivīm, kuras veicot zivju resursu palielināšanas pasākumus tiek izlaistas dabiskās ūdenstilpēs, kuras netiek izmantotas kā zivju audzēšanas ūdenstilpes netiek attiecināti šā likuma 4.panta trešajā daļā minētie nosacījumi.”

16.Izteikt 22.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„(3) Zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzēto zivju mazuļu uzskaites kārtību un kārtību, kādā tie ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs, nosaka Ministru kabinets. Minētajā kārtībā ietver arī prasības dabiskās ūdenstilpes izmantošanai un zivju mazuļu ielaišanai specializētās zivkopības un mākslīgās zivju pavairošanas vajadzībām zivju audzēšanas ūdenstilpēs.”

17.Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:
„Specializētai zivju audzēšanai un ūdensaugu kultivēšanai Latvijas Republikas ūdeņos (neatkarīgi no īpašuma veida) nepieciešama pašvaldības atļauja, kas saskaņota ar institūtu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi nav nepieciešams, ja zivju audzēšana un ūdensaugu kultivēšana paredzēta speciāli šim nolūkam mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs.”

18.Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:
„(2) Maksu un tai piemērojamos atvieglojumus, zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoles kārtību, kārtību, kādā iznomātājs iemaksā valsts budžetā līdzekļus no kopējās summas, kas iekasēta par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu vai to izsoli un rūpnieciskās zvejas tiesību un makšķerēšanas tiesību izmantošanu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības atskaitās par veiktajiem naudas līdzekļu atskaitījumiem, nosaka Ministru kabinets saskaņā ar šī likuma 13.panta 2. daļā paredzētajiem noteikumiem”.

19.Izteikt 25.panta trešo daļu šādā redakcijā:
„(3) Šā panta noteikumi neattiecas uz ūdeņiem, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai, tai skaitā zivju audzēšanas ūdenstilpēm.”

20. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
„(1) Juridiskās un fiziskās personas, kas pieļāvušas šā likuma vai amatierzveju un rūpniecisko zveju regulējošo normu pārkāpumus, nodarījušas vai varējušas nodarīt zaudējumus zivju resursiem, ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.”

Zemkopības ministre L.Straujuma


Kategorija: Ziņas | Pievienoja: Bebrs
Skatījumu skaits: 996 | Lejuplāžu skaits: 0 | Reitings: 5.0/1 |
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Partneris
Profils
Viesis!

Jūsu vārds: Viesis
Jūs atrodaties šeit: -dienas
IP:54.234.228.185
Vietnes draugi
https://www.facebook.com/eboatfishingteam/?ref=page_internal
http://eboat.lv/lv/
Draugu vietne
http://www.vesturesklubs.lv/
Reklāma
http://parcopi.lv/index/reklamas_izcenojumi/0-50
Ne, asakas! ;)

Copyright Parcopi.lv © 2009


Epasts: parcopi@parcopi.lv